Get inspired!

Connect and check out our Instagram account.

Connect with us:

Zand-erover

Vestigingsadres: Ingogostraat 11hs, 1092HX Amsterdam

Bezoekadres: Cruquiusweg 96B, 1019AJ Amsterdam

E-mailadres: sandy@zand-erover.com

KvK-nummer: 58454632

Btw-identificatienummer: NL213551287B01

 

Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Zand-erover en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Zand-erover en de klant.
 2. Door een product te bestellen bij Zand-erover, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. De tekst van deze algemene voorwaarden is te vinden op de website zand-erover.com en zal op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk langs elektronische weg worden toegezonden.

 

Offerte

 1. Een offerte van Zand-erover is vrijblijvend. Zand-erover is gerechtigd de offerte te wijzigen en aan te passen.
 2. Een offerte van Zand-erover bevat een omschrijving van de aangeboden producten. Als Zand-erover op haar website of in een offerte gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de offerte binden Zand-erover niet.
 3. De afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Omdat Zand-erover werkt met natuurlijke producten kan niet worden gegarandeerd dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in een offerte of op de website zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.

 

De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van bestelling van de klant op de website of door aanvaarding van een offerte.
 2. Zand-erover kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien Zand-erover op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, kan Zand-erover de bestelling of aanvraag te weigeren.
 3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na bestelling via de webshop.
  De betaaltermijn van facturen van Zand-erover is 14 werkdagen, tenzij anders overeengekomen.
 2. In geval van wanbetaling van de klant heeft Zand-erover behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Zand-erover kenbaar heeft gemaakt.
 2. Zand-erover zal uw bestelling via de webshop gemiddeld binnen 7 werkdagen na betaling van de bestelling leveren, doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Bij een bestelling via een offerte zal de leveringstermijn onderling worden afgesproken.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 

Herroepingsrecht

 1. De klant heeft de mogelijkheid om na de levering van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat lopen vanaf de dag van ontvangst van het product door de klant.
 2. De klant zal gedurende deze 14 dagen zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat aan Zand-erover retourneren.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Zand-erover. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De kosten voor terugzending komen voor rekening van de klant. Indien de klant het product betaald heeft, zal Zand-erover dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retour ontvangst, terug betalen.

 

Garantie

 1. Eventuele gebreken, verkeerd geleverde producten of klachten dienen binnen 3 dagen na levering aan Zand-erover schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden binnen 7 dagen na de levering en in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 2. De garantie geldt niet indien:
  • De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Zand-erover en/of op de verpakking behandeld zijn.
  • Leer is een natuurproduct waarbij zichtbare nerven, poriën en kleurverschillen in kunnen voorkomen. Dit zijn geen materiaalfouten en geven geen aanleiding voor korting of geld teruggave.
 3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Zand-erover, zal Zand-erover naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Overmacht

 • Zand-erover is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant in het geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Zand-erover. Zand-erover heeft in geval van overmacht het recht, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Zand-erover zal u dit altijd schriftelijk mededelen.

 

Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen Zand-erover en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

 

Privacy

 • De persoonlijke gegevens die Zand-erover in haar bezit krijgt zullen worden opgenomen in de bestanden van Zand-erover. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt door Zand-erover en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit noodzakelijk is voor het verwerken van betalingstransacties of voor het bezorgen van uw bestelling.